• หมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้บ้านหนองจิก
  • จากศักยภาพของชุมชน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติมาช้านาน  ในด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของประชาชนเอง และมีแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากการสนับสนุนและส่งเสริมของหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในหมู่บ้านและยังไม่มีการจัดระเบียบหรือรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ..Continue
  • OVC : OTOP Village Champion
  • บ้านหนองจิกเป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion  (OVC) ของจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ ปี 2549 จากการมีผลงานพัฒนาดีเด่นของการคัดเลือกหมู่บ้าน OVC  ใน 4 ด้านคือ ด้านชุมชน  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ จนได้้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"   ..Continue


Copyright © 2009 BanNongjik.com. All Rights Reserved.
HOME        OTOP          E-Commerce           Photo Gallery         Webboard
  • ภาษาเขียนไทยทรงดำ
  • ชาวไทยทรงดำมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง  แต่ไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยโดยตรง การสอนภาษาพูดและเขียนเป็นกันสอนกันเองภายในครอบครัวให้พอพูดได้ แต่ไม่ได้เน้นการอ่านและเขียน ทำให้ปัจจุบันมีคนอายุ 50 ปี ขึ้นไปเท่านั้นที่ยังพออ่าน เขียน ภาษาไทยทรงดำได้ ประกอบกับตำราที่เป็นภาษาไทยทรงดำมีน้อยมาก ส่วนมากจะมีเป็นตำนานเก่าๆ ตำรายาแผนโบราณ  เหตุนี้  อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย จึงได้อนุรักษ์ภาษาเขียนไทยทรงดำเอาไว้  ซึ่งเว็บ BanNongJilk.com ได้นำตำราซึ่งเป็นภาษาเขียนไทยทรงดำ มาลงไว้อย่างละเอียด  ..Continue


วิสัยทัศน์หมู่บ้านหนองจิก  "เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยทรงดำอันล้ำค่า หัตถกรรมไม้ตาลนำมาซึ่งรายได้ พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวไทย ให้ดังไกลทั่วไทย ไปต่างแดน"
link to search engine submission page
search engine submission
ภาษาเขียนไทยทรงดำ
OTOP Village Champion
หมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้บ้านหนองจิก